Charter

Begin juni 2012 ondertekenden twaalf intermediaire organisaties die de Kempense bedrijven ondersteunen op het gebied van innovatie en ondernemerschap, het charter van de Kempense Innovatieraad (KIR). De KIR ambieert om door samenwerking tussen deze organisaties Kempense ondernemers sterker en sneller te ondersteunen op weg naar groei.

 

CHARTER KEMPENSE INNOVATIERAAD

De partners  Innovatiecentrum provincie Antwerpen, Flanders DC, K.H.Kempen, VITO, SCK, AO afdeling Antwerpen, Innotek, SPK, Unizo Kempen, VKW Kempen, Voka-Kamer van Koophandel Kempen en Resoc  Kempen verrichten allen inspanningen om bedrijven en organisaties in de Kempen te versterken door innovatie en ondernemerschap. Ze verenigen zich samen in de Kempense Innovatieraad (KIR) om onderstaande missie en doelstellingen in de toekomst verder vorm te geven.

De KIR stelt zich tot missie om Kempense bedrijven en organisaties maximaal toegang te geven tot innovatie-initiatieven door deze overzichtelijk kenbaar te maken en door te fungeren als overlegforum voor nieuwe initiatieven.

De doelstellingen van de KIR , door gecoördineerde acties tussen haar partners, zijn:

 • Klare communicatie: een up-to-date overzicht van relevante initiatieven ter beschikking stellen  aan Kempense bedrijven en organisaties
 • Eerst denken, maar dan ook doen: concrete invulling geven aan en bewaken van de pijler Innovatie binnen het nieuwe Resoc Streekpact
 • Meer samenwerking: door samenwerking nieuwe initiatieven opstarten, waar mogelijk volgens het “O3 triple helix” model: ondernemers, samen met onderzoeks- en onderwijsinstellingen en de overheid.
 • Plaatselijk met open blik: grensoverschrijdende contacten leggen om gemeenschappelijke projecten uit te werken
 • Energiek voor de regio: innovatie doen leven in de regio
 • Niet te bescheiden: De Kempense speerpunten op vlak van innovatie kenbaar maken, zowel in de regio, als in de provincie, in Vlaanderen, België, Europa en de rest van de wereld.

De bovenstaande doelstellingen zullen binnen de KIR vertaald worden in concrete actiepunten. Aangezien de KIR geen eigen organisatiestructuur ambieert, zal de verdere uitwerking van die acties gebeuren door de geïnteresseerde partners, conform afspraken binnen de KIR.  Voorbeelden van mogelijke acties (niet limitatief) zijn:

 • In kaart brengen en houden van innovatieprojecten, innovatie- initiatieven, enz.
 • Op punt stellen en verspreiden van een gemeenschappelijke kalender van events
 • Uitwerken en implementatie van een gemeenschappelijk communicatieplan voor de regio (met haar speerpunten)
 • Het delen met de andere partners van nieuwe initiatieven in voorbereiding
 • Het uitwerken en organiseren van een jaarlijks innovatie-event

 

Om missie en doelstellingen te realiseren, nemen de partners volgend engagement op zich:

 • Elke partner zet zich achter de gemeenschappelijke missie en doelstellingen van de KIR
 • Elke partner neemt deel aan de besprekingen van de KIR in de geest van openheid en vertrouwen conform missie en doelstellingen
 • Elke partner vaardigt minstens één afgevaardigde af naar de KIR-vergaderingen die 3-maandelijks zullen plaatsvinden
 • Partners zie zich als trekker aanbieden voor het uitwerken van actiepunten, engageren zich om dit naar best vermogen te doen
 • Het voorbereiden en de verslaggeving van de KIR vergaderingen wordt voorlopig waargenomen door het Innovatiecentrum provincie Antwerpen.